កោះអ្នកចំបាំង

since 27/07/2016

Location:
Cambodia
War freq.:
never
Members:
50/50
Level:
23
W/T/L:
459/0/0
Points:
39013
Streak:
16
Trophies:
0
L Name D R T
217 ខ្ញុំមិនខ្លាច⚔ 0 697 5300
219 មហាទេពស្មើមេឃ64 C 5521 2764 4968
222 vongsa C 2788 3542 4962
217 So Cool Lack C 496 2969 4886
192 Pannha Son C 2811 4993 4682
229 អ្នកចំបាំងអង្គរ C 14427 4357 4636
267 អធិរាជ⚔️Davuth✨ L 1924 2310 4586
217 វីរជន⚔️Davuth⚔️ 1332 1788 4095
199 អធិរាជ⚔️Ethan⚔️ E 150 1204 4015
226 សេនាទេព⚔️Houen✨ E 452 1382 3874
219 ដាវទេព⚔️Davuth✨ E 1080 1369 3872
218 ខ្លា⚔️Davuth⚔️✨ E 2537 2085 3828
199 មហាទេព⚔️Davuth✨ E 540 1185 3724
205 ស្តេចសង្រ្គាមDT E 120 1187 3710
174 ស្តេចចំបាំង⚔️DT E 330 1230 3705
171 ព្យុះសង្ឃរា⚔️DT E 360 1239 3696
179 រាជសីហ៍កំណាច ET E 330 1078 3695
203 អធិរាជ⚔️Cameron 905 1476 3621
191 កណ្ដាប់ដៃដែក DT E 150 1215 3607
237 ទេពចំបាំង⚔️DT⚡️ E 152 1555 3480
176 រាជសីហ៍ចំបាំងDT E 875 1602 3433
139 the thief E 3079 5182 3277
169 អធិរាជ សង្រ្គាម C 150 1426 3204
153 ព្យុះដាវរន្ទះDT E 180 1644 3178
183 ស្តេចប្រយុទ្ធDT C 151 1431 3172
200 អ្នកចំបាំងTS C 1405 1133 3135
158 រាជសីហ៍សង្រ្គាម C 60 1722 3131
163 ទេពឥន្ទ្រីពិឃាត E 90 1500 3114
141 ហនុមានកំណាច DT E 60 1602 2995
144 អធិរាជចំបាំង DT E 30 1440 2994
132 នាគទេពកំណាច DT E 120 1398 2874
166 ជើងខ្លាំងវៃ⚔War E 5818 67 2843
163 អ្នកលេងកំបិតហោះ E 0 134 2817
133 ទេវបុត្រកាមទេព C 0 329 2682
159 អ្នកលេង Bek zlo E 0 201 2642
149 នាគរាជ⚔ពិឃាត E 0 134 2616
111 hayagiridhar 178 100 2595
143 ឥទ្រីទេព៚ពិឃាត E 0 69 2519
143 មាកំបិតដាច់៚ក៚ E 0 106 2453
136 នាគចំបាំង⚔️DT⚡️ C 20795 268 2016
129 power victor 0 62 1867
110 វីរជនពូថៅធំzen E 0 268 1646
110 ខ្លាហោះ⚡️នាគទេព E 0 201 1616
106 ឥន្រ្ទីស្លាបមាស E 0 201 1565
74 កាំបិតរន្ទះ⚡️DT E 0 198 1254
84 មួយកាំបិតដាច់ពង E 0 198 1211
43 good day E 35 260 1199
40 កណ្តាប់ដៃមាស✨DT 0 61 967
43 somboth E 0 0 898
39 ខ្លាកំណាច⚔️DT 0 26 895
Clan Result Opponent Date
W កោះអ្នកចំបាំង
0 xp 100 % 150
win
50 vs 50
War Snipers 2.8
64 43.5 %
83d ago
Synced
W កោះអ្នកចំបាំង
0 xp 95 % 140
win
50 vs 50
COC ÇLÄSHËRS
112 80.3 %
123d ago
Synced
Event Time

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell’s Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy. This website uses cookies, more details in Privacy Policy.